موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار کلاس ها
 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس تاریخ خط ایران سرکار خانم حجازی جمعه مورخ 1398/02/06 از ساعت 12:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گرافیک

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس کامپیوتر تخصصی 2 سرکار خانم حجازی جمعه مورخ 1398/02/06 از ساعت 09:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

 • قابل توجه دانشجوین محترم گروه حسابداری

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که جبرانی درس حسابداری صنعتی 1 جناب آقای حیاتی دوشنبه مورخ 1398/02/02 از ساعت 17:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم ده بزرگی شنبه مورخ 1398/01/31 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر انوری

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر انوری شنبه مورخ 1398/01/31 و چهارشنبه 1398/02/04 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری جناب آقای دکتر طالبان پور بیات چهارشنبه مورخ 1398/01/28 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • عدم تشکیل کلاس جناب آقای دکتر تبادار

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس مدیریت تولید جناب آقای دکتر تبادار سه شنبه مورخ 1398/01/27 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.1