موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تقویم آموزشی

برنامه زمانبندی آموزشی که شامل موارد انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و پایان کلاس ها و برنامه امتحانات است تقویم آموزشی نامیده می شود.
تقویم آموزشی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایید. عدم ارائه پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی در صورت موافقت شورای آموزشی موسسه خواهد بود و عدم ارائه کارآموزی تا تاریخ معین شده سبب اعلام مردودی میگردد .
لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی هر نیم سال تحصیلی 1400-1399، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

تقویم تفصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد  
 پنجشنبه 98/11/03 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی، کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری، کاردانی ساختمان، کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک، کاردانی دوخت، کاردانی و کارشناسی نقاشی، ;کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد کامپیوتر _ نرم افزار و هوش مصنوعی_

8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
شنبه 98/11/05 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری،کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
یکشنبه 98/11/06 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی و پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
دوشنبه 98/11/07 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت (معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
سه شنبه 98/11/08 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد عمران-سازه و عمران-ساخت
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر  98
آغاز ترم تحصیلی 98/11/12 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه  
98/11/19 8:30 - 24 ورودی های 95 و ماقبل
98/11/20 8:30 - 24  ورودی  های96
98/11/21 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 97
98/11/23 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 97 و کلیه ارشدها
98/11/24 8:30 - 24 ورودی مهر 98
پایان کلاسها پیش از نوروز 98/12/23     کلیه رشته ها کلیه مقاطع
شروع کلاسها پس از نوروز 99/01/16     کلیه رشته ها کلیه مقاطع
امتحانات میان ترم  99/01/16 تا 99/02/31 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی  99/03/03 تا 99/03/08 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 99/02/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 99/03/23 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی                                                                      99/03/24  تا   99/04/12
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 99/05/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می گردد.
آخرین مهلت تحویل  پروژه 99/05/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می گردد.

تقویم کلی سال تحصیلی 1400 - 1399

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 
عنوان تاریخ
انتخاب واحد 1399/6/5   لغایت    1399/6/13
آغاز ترم تحصیلی 1399/6/15
ارزشیابی اساتید 1399/9/4
حذف نهایی 1399/9/22 لغایت 1399/10/4
پایان ترم تحصیلی 1399/10/4
 امتحانات نهایی 1399/10/6   لغایت   1399/11/9
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 1399/11/15
آخرین مهلت تحویل پروژه 1399/11/30
   
   
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
عنوان تاریخ
انتخاب واحد 1399/11/18 لغایت 1399/11/23
آغاز ترم تحصیلی 1399/11/25
ارزشیابی اساتید 1400/2/27
حذف نهایی 1400/3/15 لغایت 1400/3/27
پایان کلاسها پیش از نوروز 1399/12/28
شروع کلاسها پس از نوروز  1400/1/14
پایان ترم تحصیلی 1400/3/27
 امتحانات نهایی 1400/3/29 لغایت 1400/4/31
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 1400/5/15
آخرین مهلت تحویل پروژه 1400/5/30
   
تقویم آموزشی  تابستان سال تحصیلی 1400-1399
عنوان تاریخ
انتخاب واحد 1400/4/26 لغایت 1400/4/31
آغاز ترم تحصیلی 1400/5/2
پایان ترم تحصیلی 1400/6/4
 امتحانات نهایی 1400/6/6 لغایت 1400/6/11
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 1400/8/15
آخرین مهلت تحویل پروژه 1400/6/31

تقویم آموزشی (تفضیلی) نیمسال اول تحصیلی 1400 - 1399

تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال اول سال تحصیلی  1400- 1399   
عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته و مقطع
انتخاب واحد چهارشنبه 1399/6/5 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران ( سازه و ساخت)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
پنجشنبه 1399/6/6 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر،کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط‏تصویری و برنامه ریزی شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
دوشنبه 1399/6/10 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت(معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
سه شنبه 1399/6/11 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
چهارشنبه 1399/6/12 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
پنجشنبه 1399/6/13 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری،کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک،کاردانی دوخت، کارشناسی علوم ورزشی، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‏افزار و هوش مصنوعی )
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
آغاز ترم تحصیلی 1399/6/15 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه 1399/6/22 8:30 - 24 ورودی های 96 و ماقبل
1399/6/23 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 97
1399/6/24 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 97
1399/6/25 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 98
1399/6/26 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 98 و کلیه ارشدها
امتحانات میان ترم 1399/8/3لغایت1399/9/6 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی 1399/9/29 لغایت 1399/10/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 1399/9/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 1399/10/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی 1399/10/6 لغایت 1399/11/9
آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 1399/11/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
آخرین مهلت تحویل پروژه 1399/11/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.

تقویم تفصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی  1400- 1399   
عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته و مقطع
انتخاب واحد پنجشنبه 1399/11/16 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
شنبه 1399/11/18 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
یکشنبه 1399/11/19 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری،کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک، کاردانی دوخت، کارشناسی علوم ورزشی، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‏افزار و هوش مصنوعی )
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
دوشنبه 1399/11/20 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران( سازه و ساخت)
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
سه شنبه 1399/11/21 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر،کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط‏تصویری و برنامه ریزی شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
پنجشنبه 139911/23 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت(معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
آغاز ترم تحصیلی 1399/11/25 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه 1399/12/2 8:30 - 24 ورودی های 96 و ماقبل
1399/12/3 8:30 - 24 ورودی های 97
1399/12/4 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 98
1399/12/5 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 98 و کلیه ارشدها
1399/12/6 8:30 - 24 ورودی مهر 99
پایان کلاسها پیش از نوروز 1399/12/28 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
شروع کلاسها پس از نوروز 1400/1/14 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
امتحانات میان ترم 1400/2/4 لغایت 1400/3/6 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی 1400/3/17 لغایت 1400/3/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 1400/2/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 1400/3/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی 1400/3/29         لغایت          1400/4/31
آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 1400/5/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
آخرین مهلت تحویل پروژه 1400/5/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.