موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تقویم آموزشی
برنامه زمانبندی آموزشی که شامل موارد انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و پایان کلاس ها و برنامه امتحانات است تقویم آموزشی نامیده می شود.
تقویم آموزشی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایید. عدم ارائه پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی در صورت موافقت شورای آموزشی موسسه خواهد بود و عدم ارائه کارآموزی تا تاریخ معین شده سبب اعلام مردودی میگردد .
لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی هر نیم سال تحصیلی 98-97 ، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

تقویم کلی سال تحصیلی 99-1398

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 
عنوان تاریخ
انتخاب واحد    از  98/06/09 لغایت  98/06/14
آغاز ترم تحصیلی 98/06/23
ارزشیابی اساتید 98/9/16
حذف نهایی      از 98/9/23 لغایت 98/9/28
پایان ترم تحصیلی 98/10/12
امتحانات نهایی    از 98/10/13 لغایت 98/10/30
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 98/11/15
آخرین مهلت تحویل پروژه 98/11/30
   
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
عنوان تاریخ
انتخاب واحد     از  98/11/03 لغایت  98/11/10
آغاز ترم تحصیلی   98/11/12
ارزشیابی اساتید 99/2/27
حذف نهایی  99/3/3 لغایت 99/3/8
پایان کلاسها پیش از نوروز  98/12/23 
شروع کلاسها پس از نوروز 99/1/16
پایان ترم تحصیلی  99/3/23
امتحانات نهایی از 99/3/24 لغایت 99/4/12
آخرین مهلت تحویل کارآموزی  99/5/15
 آخرین مهلت تحویل پروژه  99/5/30
تقویم آموزشی  تابستان سال تحصیلی 99-98
عنوان تاریخ
انتخاب واحد از 99/4/23 لغایت 99/4/26 
آغاز ترم تحصیلی 99/4/28
پایان ترم تحصیلی 99/5/30
امتحانات نهایی از 99/6/1 لغایت 99/6/6
آخرین مهلت تحویل کارآموزی ا99/8/15
آخرین مهلت تحویل پروژه 98/6/31
جهت رؤیت تقویم تفضیلی، صفحات بعدی را مشاهده نمایید.

تقویم آموزشی (تفضیلی) نیمسال اول تحصیلی 99-98

عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته مقطع
انتخاب واحد  
 شنبه 98/06/09 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران- سازه و عمران- ساخت
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
یکشنبه 98/06/10 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و برنامه ریزی شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
دو شنبه 98/06/11 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
سه شنبه 98/06/12 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
چهارشنبه 98/06/13 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
پنجشنبه 98/06/14 7:30 - 24 مهر و بهمن 94 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری، کاردانی ساختمان، کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک،کاردانی دوخت، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر
8:30 - 24 مهر و بهمن 95
9:30 - 24 مهر و بهمن 96
10:30 - 24 مهر و بهمن 97
آغاز ترم تحصیلی 98/06/23 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه  
98/06/30 8:30 - 24 ورودی 95 و ماقبل
98/06/31 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 96
98/07/01 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 96
98/07/02 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 97
98/07/03 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 97 و کلیه ارشد ها
امتحانات میان ترم از 98/08/04 تا 98/09/15 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی از 98/09/23 تا 98/09/28 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 98/09/16 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 98/10/12 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی                                                                      98/10/13    تا   98/10/30
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 98/11/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می گردد.
آخرین مهلت تحویل  پروژه 98/11/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می گردد.

تقویم تفصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد  
 پنجشنبه 98/11/03 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی، کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری، کاردانی ساختمان، کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک، کاردانی دوخت، کاردانی و کارشناسی نقاشی، ;کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد کامپیوتر _ نرم افزار و هوش مصنوعی_

8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
شنبه 98/11/05 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری،کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
یکشنبه 98/11/06 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی و پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
دوشنبه 98/11/07 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت (معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر 98
سه شنبه 98/11/08 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد عمران-سازه و عمران-ساخت
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر  98
آغاز ترم تحصیلی 98/11/12 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه  
98/11/19 8:30 - 24 ورودی های 95 و ماقبل
98/11/20 8:30 - 24  ورودی  های96
98/11/21 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 97
98/11/23 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 97 و کلیه ارشدها
98/11/24 8:30 - 24 ورودی مهر 98
پایان کلاسها پیش از نوروز 98/12/23     کلیه رشته ها کلیه مقاطع
شروع کلاسها پس از نوروز 99/01/16     کلیه رشته ها کلیه مقاطع
امتحانات میان ترم  99/01/16 تا 99/02/31 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی  99/03/03 تا 99/03/08 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 99/02/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 99/03/23 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی                                                                      99/03/24  تا   99/04/12
آخرین مهلت تحویل کارآموزی 99/05/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می گردد.
آخرین مهلت تحویل  پروژه 99/05/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می گردد.