موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کلاس جبرانی مدیریت مالی جناب آقای فقیهی دوشنبه مورخ 1398/03/13 از ساعت 18:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/03/12-16:19:17