دانشگاه
هیات نظارت و ارزیابی علوم ،تحقیقات و فناوری استان فارس
هیات نظارت و ارزیابی علوم ،تحقیقات و فناوری استان فارس ...

پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسي‌ ارشد بهمن ماه سال‌ 1400
پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسي‌ ارشد بهمن ماه سال‌ 1400 ...

پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی نظام جدید بهمن ماه سال 1400
پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون دوره کاردانی نظام جدید بهمن ماه سال 1400 ...

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400
پذیرفته شدگان نهایی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400 ...

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی در تاریخ 24 آذرماه 1400 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا برگزار شد. ...

آموزشی
تکمیل ظرفیت و پذیرش آزمون سراسری (کارشناسی پیوسته) بهمن ماه سال 1400
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری (کارشناسی پیوسته) بهمن ماه سال 1400 ...

پژوهشی
نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1401 راس ساعت 8:30 صبح به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد . ...

تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سهراب همتی  رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سهراب همتی  رشته معماری _ معماری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیوا ضیغمی رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیوا ضیغمی رشته معماری داخلی ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رزا رفعتی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رزا رفعتی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم خدیجه خرسند رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم خدیجه خرسند رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیما علی زاده رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیما علی زاده رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم روستا رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم روستا رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا میرشکاری رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا میرشکاری رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم هاجر خلیفه لیراوی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم هاجر خلیفه لیراوی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا نادری فر  رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا نادری فر  رشته معماری _ معماری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم دعایی رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم دعایی رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم یگانه اسکندری رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم یگانه اسکندری رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهلا رحمانی فر  رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهلا رحمانی فر  رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم نگار ذبیحی نیا رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم نگار ذبیحی نیا رشته معماری _ معماری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حامد جعفری رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حامد جعفری رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مهدی رستگاری رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مهدی رستگاری رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر پاشا جهانی فر رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر پاشا جهانی فر رشته معماری داخلی ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سعیده جلالی رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سعیده جلالی رشته معماری _ معماری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا گودرزی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا گودرزی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم میترا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم میترا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد غضنفر رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد غضنفر رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرضیه امینیان رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرضیه امینیان رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا شکیب رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا شکیب رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری ...

فرهنگی
اخبار مالی
روابط بین الملل
عضویت آقای دکتر لائو به عنوان هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا
عضویت آقای دکتر لائو به عنوان هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا ...

عضویت هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا
عضویت هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا ...

سخنران کلیدی نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا
سخنران کلیدی نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا ...

پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه دولتی پیرائوس یونان به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار درآمدند
پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه دولتی پیرائوس یونان به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار درآمدند ...

دکتر کریستینا کنتولیدو مدیر روابط بین الملل دانشگاه پیرائوس یونان و عضو هیئت علمی بخش مدیریت به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار درآمدند
دکتر کریستینا کنتولیدو مدیر روابط بین الملل دانشگاه پیرائوس یونان و عضو هیئت علمی بخش مدیریت به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار درآمدند ...

دانشگاه پیرائوس یونان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار پیوستند
دانشگاه پیرائوس یونان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار پیوستند ...

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 1400
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 1400 ...

به گزارش روابط بین الملل دکتر جیمیل آتاکارا دانشیار دانشگاه بین االمللی قبرس و رینس دانشکده معماری در کنفرانس شهر هوشمند به عنوان سخنران کلیدی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه نمودند
به گزارش روابط بین الملل دکتر جیمیل آتاکارا دانشیار دانشگاه بین االمللی قبرس و رینس دانشکده معماری در کنفرانس شهر هوشمند به عنوان سخنران کلیدی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه نمودند ...

به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند
به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند ...

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان ...

تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان ...

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.